Kallelse till årsmöte 17:e juni kl 18.00 Quality Hotell, Vänersborg

-

Nu är det dags för Årsmöte. Alla medlemmar är välkomna.

Förslag till dagordning vid årsmöte med IFK Vänersborg Avser verksamhetsåret 2018 05 01 – 2019 04 30.
Datum: 2019 06 17, kl 18.00
Plats:  Quality Hotel, Vänersborg.

 • 1 Årsmötet öppnas
 • 2 Val av mötesordförande för årsmötet
 • 3 Val av vice ordförande för årsmötet
 • 4 Val av sekreterare för årsmötet
 • 5 Val av protokollsjusterare för årsmötet
 • 6 Fastställande av dagordning för årsmötet
 • 7 Fastställande av röstlängd för årsmötet
 • 8 Val av rösträknare för årsmötet
 • 9 Fråga om årsmötets utlysning
 • 10 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 • 11 Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret
 • 12 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 • 13 Fastställande av resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
 • 14 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser
 • 15 Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 • 16 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för det kommande verksamhetsåret 2019.05.01 – 2020.04.30
 • 17 Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
 • 18 Val av styrelseledamöter för en tid av två år
 • 19 Val av styrelseledamöter för en tid av ett år
 • 20 Val av styrelsesuppleant för en tid av ett år
 • 21 Val av auktoriserad revisor jämte ersättare till denne under en tid av ett år
 • 22 Val av lekmannarevisor jämte ersättare för denne under en tid av ett år
 • 23 Val av tre ledamöter, varav en är sammankallande, till valberedning för en tid av ett år
 • 24 Medgivande att styrelsen får uppta krediter i bank
 • 25 Inkomna motioner
 • 26 Övriga frågor
 • 27 Utdelning av utmärkelser
 • 28 Årsmötet avslutas

/Styrelsen