Dags för IFK:s årsmöte

Kommande onsdag den 15 juni är det dags för IFK Vänersborg att avhålla årsmöte. Tiden är 19.00 på Quality Hotell. Alla medlemmar hälsas välkomna.

Förutom de vanliga årsmötespunkterna kommer en rad utmärkelser delas ut. Vi bjuder också på fika. Nedan finns dagordningen för årsmötet

IFK Vänersborg
Dagordning vid årsmöte på Quality Hotel,
Vänersborg,
kl 19.00 onsdagen den 15 juni 2011.

1.Årsmötet öppnas.

2.Val av ordförande för årsmötet.

3. Val av vice ordförande för årsmötet.

4. Val av sekreterare för årsmötet.

5.Fastställande av dagordning för årsmötet.

6.Val av protokollsjusterare för årsmötet.

7.Fastställande av röstlängd för årsmötet.

8. Val av rösträknare för årsmötet.

9.Fråga om årsmötet har utlysts på korrekt sätt.

10.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

11.  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

12.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhetsåret.

13.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

14.  Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2012 – 2013.

15.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2011 –2012.

16.  Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.

17.  Val av styrelseledamöter för en tid av två år.

18.  Val av styrelseledamöter för en tid av ett år.

19.  Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år.

20.  Val av en auktoriserad revisor jämte ersättare för denne under en tid av ett år.

21.  Val av en lekmannarevisor jämte ersättare för denne under en tid av ett år.

22.  Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, till valberedning för en tid av ett år.

23. Medgivande att styrelsen får uppta krediter i bank.

24. Övriga frågor. (Beslut av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas, om den inte finns
med i kallelsen till årsmötet.)

25. Utdelning av utmärkelser.

26. Årsmötet avslutas.