Årsmöteshandlingar 2023

Datum för årsmötet 2023: Tisdag den 20:e juni kl 18.00
Plats: Entréhallen i Arena Vänersborg

För att delta ska man vara medlem och betalt medlemsavgift. Rösträtt har medlemmar som fyllt/fyller lägst 18 år 2023.

Ladda ner och läs:
Årsredovisning och Verksamhetsberättelse IFK Vänersborg 20220501-20230430
Revisionsberättelse 2022/2023

Inga förslag/motioner har inkommit till årsmötet. 

Föredragningslista enligt stadgarna § 20

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  c) 1 auktoriserad revisor jämte ersättare för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta.
  d) 1 lekmannarevisor jämte ersättare för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta.
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
 12. Övriga frågor.
 13. Mötets avslutande.


Valberedningens förslag till styrelse för IFK Vänersborg, verksamhetsåret 2023/2024

Enligt föreningens stadgar skall styrelsen bestå av ordförande samt 4-10 ledamöter.

Idag består styrelsen av ordförande, 6 ledamöter.

Valberedningen föreslår för verksamhetsåret 2023/2024 att styrelsen ska bestå av ordförande och 7 ledamöter.

Ordförande, ett år:
Johan Carlén, Omval

Ledamöter på två år:
Magnus Berner, Omval
Hans Friberg, Omval
Emelie Davidsson, Omval
Per Ejerhed, Nyval

Valda t.o.m. 2024:
Conny Karlsson
Ulf Guldbrandsen
Johan Olsén

Aukt. Revisorer, ett år: Anna De Blanche (Ernst & Young) Omval
Ersättare: Bjarne Fredriksson (Ernst & Young) Omval

Lekmannarevisor, ett år: Gunnar Andersson Omval
Ersättare: Roger Lundberg Omval

Valberedningen har utgjort de av årsmötet 2022 utsedda ledamöterna:
Tomas Granlund, Sammankallande
Peter Grönos
Lars Alfredsson